سازمان برنامه و بودجه زیر نظر کدام نهاد است | زیر نظر نهاد رئیس جمهور

سازمان برنامه و بودجه زیر نظر کدام نهاد است | رئیس جمهور

در این مطلب جواب سوال سازمان برنامه و بودجه زیر نظر چه نهادی است را مشاهده می کنید

سوال سازمان برنامه و بودجه زیر نظر کدام نهاد است

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۲۷ تاسس شد. این سازمان از ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور به وجود امد. سازمان برنامه و بو جه با ریاست محمدباقر نوبخت زیرنهاد ریاست جمهوری می باشد.

اطلاعات درباره سازمان برنامه و بودجه

وظیفه این سازمان، برنامه‌ریزی و نظارت توسعه‌ای و راهبردی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور بود، که تحت نظر یک شورای عالی، یک هیئت نظارت و یک مدیرعامل فعالیت می‌نمود.

این سازمان در ۱۷ تیر ۱۳۷۹ با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را تشکیل دادند.

این سازمان جدید نیز در ۱۸ تیر ۱۳۸۶ با ادغام با چند معاونت ریاست‌جمهوری، دو معاونت رئیس‌جمهور که عبارتند از: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را تشکیل دادند.

در ۴ مرداد ۱۳۹۵ و در دولت حسن روحانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید و محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب گردید.