چیستان زنی در حال رسیدن به یک سرزمین مسطح بدون درخت است + جواب معما

چیستان زنی در حال رسیدن به یک سرزمین مسطح بدون درخت است + جواب معما

دربخش سرگرمی جواب معمای زنی در حال رسیدن به یک سرزمین مسطح قرار داده می شود

 زنی در حال رسیدن به یک سرزمین مسطح بدون درخت است

 این زن یک بسته همراه خودش داره که قبل از رسیدن به اون سرزمین باید بازش کنه. اگر به هر علتی موفق به باز کردن ایت بسته نشود اون میمیره! توی اون بسته چیه؟

 این چیستان یک مسئله ی ورودی سازمان فضایی ناسا است که جواب ان چتر نجات است. سرزمین مسطح اشاره به زمین است و بسته چتر نجات است اگر زن قبل رسیدن به زمین موفق به باز کردن چتر نشه میمیره!